PRIĖMIMO Į „SENJORŲ AVILIO“ GLOBOS SKYRIŲ TVARKA

„Senjorų avilio“ globos skyriuje teikiama ilgalaikės/trumpalaikės socialinės globos paslaugos senyvo amžiaus asmenims, senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su sunkia negalia.

Už „Senjorų avilio“ globos skyriaus paslaugas gali mokėti pats gyventojas, jo artimieji, arba galima teikti prašymą savivaldybės socialinių paslaugų skyriui dėl dalinio apmokėjimo už socialinę globą.

Nuo pasirinkto apmokėjimo būdo už socialinę globą priklauso ir priėmimo į „Senjorų avilio“ globos skyrių tvarka.

1.Asmens priėmimas, kai apgyvendinimas organizuojamas per savivaldybę:

Pagrindiniai socialinių paslaugų teikimo organizatoriai yra savivaldybės, todėl dėl socialinių paslaugų skyrimo asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas raštišku prašymu turi kreiptis į savo gyvenamosios vietos savivaldybę. Savivaldybės atsako už socialinių paslaugų teikimą savo teritorijos gyventojams, socialinių paslaugų planavimą, organizavimą ir kokybę. Savivaldybės nustatyta tvarka paskirti socialiniai darbuotojai, gavę asmens prašymą, nustato socialinių paslaugų poreikį individualiai pagal asmens nesavarankiškumą. Asmens nesavarankiškumas vertinamas kompleksiškai pagal asmens amžių, organizmo funkcinius sutrikimus, kitas ypatybes, turinčias įtakos asmens gebėjimui rūpintis asmeniniu gyvenimu. Nustatant poreikį, kompleksiškai vertinami šeimos narių gebėjimai, galimybės bei motyvacija spręsti savo šeimos socialines problemas, palaikyti ryšius su visuomene.

Ką turi daryti asmuo, norintis apsigyventi „Senjorų avilio“ globos skyriuje su savivaldybės finansavimu?

Asmuo, norintis gauti socialines paslaugas, turi pateikti Socialinių paslaugų centro socialiniam darbuotojui visą būtiną informaciją, susijusią su asmens poreikio socialinėms paslaugoms vertinimu:

 1. asmens prašymą (jo globėjo ar rūpintojo);
 2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
 3. pensininko pažymėjimą ir jo kopiją;
 4. neįgalumo lygio, darbingumo lygio ar specialiųjų poreikių dydžio nustatymo pažymą, išduotą Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos (NDNT) arba invalidumo pažymėjimą, išduotą Medicininės socialinės ekspertizės komisijos, ir jo kopiją;
 5. medicininių dokumentų išrašą F 027/a (iš poliklinikos) su Gydytojų konsultacinės komisijos (GKK) išvada dėl pensionato profilio – bendro tipo ar psichoneurologinio;
 6. pažymą apie gaunamas pajamas (savivaldybės paskirta soc.darbuotoja pati parengs šias pažymas).

Tuomet socialinių paslaugų centro socialiniai darbuotojai suruošia asmens, pageidaujančio gauti ilgalaikės socialinės globos paslaugas dokumentus ir juos perduoda savivaldybės socialinės paramos skyriui, kuris per mėnesį laiko priima sprendimą dėl asmens siuntimo į globos namus/finansavimo skyrimo (neskyrimo).

Globos namai, į kuriuos siunčiamas asmuo, yra parenkami pagal galimybes atsižvelgiant į asmens pageidavimą. Apgyvendinant asmenis specializuotuose globos namuose, pirmenybė teikiama tikslinių grupių, kurioms šie globos namai yra skirti, asmenims.

Savivaldybės priėmusios sprendimą, kad asmeniui bus teikiamos ilgalaikės socialinės globos paslaugos ir teikiamas finansavimas, prieš apgyvendinant asmenį globos namuose, jam išrašo siuntimą į globos namus. Siuntimą išrašo savivaldybė, priėmusi sprendimą dėl socialinės globos skyrimo ir finansavimo. Siuntimas galioja 30 kalendorinių dienų nuo jo įteikimo asmeniui dienos. Institucija, išrašiusi siuntimą, gali galiojimo terminą pratęsti, jeigu asmuo  raštu pateikia neginčijamas objektyvias priežastis, dėl kurių jis per nurodytą laiką negali apsigyventi globos namuose. Jeigu asmuo neapsigyvena globos namuose per siuntimo galiojimo terminą, sprendimas skirti socialinę globą pripažįstamas netekusiu galios.

2. Priėmimas asmens ir įstaigos tarpusavio susitarimu:

Asmuo, ar jo globėjas, tiesiogiai kreipiasi į „Senjorų avilio“ globos skyrių, pristato reikiamus dokumentus – galiojantis asmens dokumentas, medicininiai išrašai apie ligas ir vaistus, pateikiami rekvizitai ir informaciją dėl mokėjimo atlikimo. Jeigu asmuo neveiksnus, jam paskirtas globėjas arba jis yra įgaliojęs kitą asmenį tvarkyti jo dokumentus, tuomet reikia pateikti: globėjo ar įgalioto asmens paso kopiją ir teismo nutartį ar įgaliojimo kopiją.

Apgyvendimo dieną „Senjorų avilio“ globos skyriui pristatomų dokumentų sąrašas:

 1. Asmens dokumentų originalai (pasas ir/ar asmens tapatybės kortelė).
 2. Nuotrauka (skirta dokumentams: 40 x 60 mm).
 3. Galiojantis pensininko ir/arba neįgaliojo pažymėjimas.
 4. Specialiųjų poreikių nustatymo pažyma.
 5. Neįgalumo lygio pažyma (pažyma dėl specialiųjų poreikių lygio nustatymo ir/ar specialiojo nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikio nustatymo pažymos kopija).
 6. Išrašai iš medicininių dokumentų: ne senesnė nei 3 mėn. siuntimo į globos įstaigą forma F027/a su gydytojo išvada, jog asmuo neserga ūmiomis infekcinėmis ar kitomis užkrečiamomis ligomis, pateikta informacija apie psichikos būklę.
 7. Medicininis išmatų tyrimas (ne senesnis nei 10 dienų bakteriologinis tyrimas).
 8. Kompensuojamųjų vaistų pasas. Siekiant užtikrinti sveikatos būklės stabilumą, atvykstant turėti kompensuojamųjų ir kitų vaistų dviems savaitėms.
 9. Ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos teikimo ir išlaidų kompensavimo sutartis.
 10. Pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą.
 11. Artimųjų (sutuoktinio) mirties ar ištuokos, santuokos liudijimas ir jo kopija.

Jeigu asmuo neveiksnus ir jam paskirtas globėjas/turto administratorius arba jis yra įgaliojęs kitą asmenį tvarkyti jo dokumentus, tuomet reikia pateikti: globėjo ar įgalioto asmens paso kopiją ir teismo nutartį ar įgaliojimo kopiją.

Kilus klausimams prašome susisiekti telefonu 8 700 44777 arba el. paštu globa@senjoruavilys.lt